Ministerul Muncii,Familiei,Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta - slider

Pensionari cu domiciliu in strainatate

Acordarea pensiei pentru cetatenii români sau straini cu domiciliul în strainatate

           Cetatenii romani si cetatenii straini cu domiciliul in strainatate, care au contribuit la sistemul public din Romania, pot beneficia de drepturile de pensie acordate de statul roman.

           Conform dispozitiilor art. 111 din Legea nr. 263/2010, drepturile de asigurari sociale cuvenite in sistemul public de pensii din Romania, precum si prestatiile de asigurari sociale aferente acestor drepturi, se pot transfera in tarile in care asiguratii isi stabilesc domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte.

Casa Nationala de Pensii Puiblice aplica în prezent 14 acorduri semnate de Romania cu Albania, Ungaria, Bulgaria, cu statele din fosta U.R.S.S., Cehoslovacia, Iugoslavia, R.P.D. Coreeana, Franta, Peru, Libia, Algeria, Grecia, Turcia, si Regatul Tarilor de Jos.

Cetatenilor care au domiciliul pe teritoriul statelor cu care Romania nu a incheiat pana la aceasta data acorduri sau conventii si care au drept la pensie in Romania, li se aplica legislatia romana in vigoare.

            Pentru cetatenii stabiliti in strainatate, este necesara emiterea unei procuri speciale, prin care sa fie desemnata, în calitate de mandatar, o persoana cu domiciliul in Romania, care urmeaza a efectua in numele titularului, toate operatiunile legate de stabilirea dreptului la pensie si incasarea pensiei cuvenite.

Acte necesare
· Cerere;
· documente referitoare la deschiderea contului curent;
· procura speciala;
· cupon pensie (copie).

Împuternicire mandatar prin procura speciala         

        Conform art. 103, alin (1) din Legea nr. 263/2010, pensia se acorda la cererea persoanei îndreptatite, a mandatarului desemnat de aceasta cu procura speciala, a tutorelui sau a curatorului acesteia.
        Având în vedere Ordinul 718/2001 al Ministerulul Muncii si Solidaritatii Sociale, procura speciala la care se face referire urmeaza sa fie emisa în urmatoarele conditii:

     Pentru cetatenii straini cu domiciliul în strainatate, procura speciala poate fi eliberata pe teritoriul statului de domiciliu, dupa cum urmeaza:
    · În cazul statelor semnatare ale Conventiei de la Haga, procura este valabila numai daca este însotita de apostila eliberata de catre autoritatea competenta, potrivit legislatiei nationale a statului respectiv;
    · În cazul statelor cu care România are încheiate tratate sau conventii de asistenta juridica bilaterala în acest domeniu, procura este valabila fara nici o alta formalitate.
       Pentru cetatenii români cu domiciliul în strainatate, procura speciala poate fi eliberata pe teritoriul statului de domiciliu, în conditiile prevazute mai sus, precum si de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României.
      Atat pentru cetatenii straini, cât si pentru cetatenii români este valabila procura speciala emisa de notarii publici de pe teritoriul Romaniei.
     Procura speciala trebuie sa contina urmatoarele elemente:
     · numele, prenumele, cetatenia, data si locul nasterii, domiciliul si actul de identitate ale titularului dreptului de pensie (valabil la data eliberarii procurii);
     · numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data si locul nasterii) ale mandatarului;
     · obiectul mandatului (întocmirea dosarului de pensie, deschiderea contului curent, încasarea pensiei pentru plati curente si restante, semnarea extrasului de cont);
     · precizarea ca mandatarul are obligatiile ce revin titularului, inclusiv pe cea de a anunta în termen casei teritoriale de pensii orice schimbare intervenita în situatia titularului de natura sa modifice sau sa înceteze dreptul la pensie.
      Procura speciala care nu este emisa în limba româna, precum si apostila (când este cazul) trebuie traduse în româneste si legalizate. Procura speciala este valabila 18 luni.
      Drepturile de asigurari sociale cuvenite in sistemul public din România se pot transfera in tarile in care asiguratii isi stabilesc domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care România este parte.
      Prestatiile de asigurari sociale pot fi transferate in alte tari, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care România este parte, in moneda tarilor respective sau intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit.