Ministerul Muncii,Familiei,Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta - slider

Acorduri Bilaterale

Protectia lucratorilor migranti in perspectiva integrarii in Uniunea Europeana

Protejarea drepturilor de pensie in cazul lucratorilor migranti se inscrie in procesul de pregatire a Romaniei in vederea coordonarii sistemelor de securitate sociala la momentul aderarii.


In acest sens s-au inregistrat evolutii importante in vederea aplicarii prevederilor acquis-ului comunitar in domeniu - Regulamentele nr. 1408/71/CEE cu privire la coordonarea sistemelor de securitate sociala pentru persoanele angajate, lucratorii independenti si membrii familiilor acestora care se deplaseaza in Comunitatea Europeana si nr. 574/72/CEE cu privire la procedurile de implementare a Regulamentului 1408/71/CEE.
               
1.  Regulamentul Consiliului (CEE) 1408/71 pentru aplicarea sistemelor de securitate sociala angajatilor, lucratorilor independenti si membrilor lor de familie are ca scop principal evitarea pierderii drepturilor de securitate sociala ale lucratorilor  migranti care se deplaseaza in interiorul Uniunii Europene

Regulamentul Consiliului (CEE) 1408/71 nu inlocuieste diferitele sisteme de securitate sociala cu unul comun european, deoarece sisteme de securitate sociala reprezinta rezultatul unor traditii vechi, adanc inradacinate in cultura nationala, care sunt larg acceptate si apreciate de populatiile diferitelor State Membre. Fiecare stat membru isi poate stabili liber prestatiile de securitate sociala acordate in conformitate cu legislatia nationala, modul de calcul al acestora si contributiile ce trebuie platite, cu conditia respectarii dreptului la libera circulatie a persoanelor.
Regulamentul 1408/71 se aplica tuturor legislatiilor nationale in ceea ce priveste urmatoarele prestatii sociale: boala si maternitate, accidente de munca, boli profesionale, prestatii de invaliditate, pensii pentru limita de varsta, pensii de urmas, ajutoare de deces, prestatii de somaj, prestatii familiale.
 
 Regulamentul 1408/71 nu se aplica:
- asistentei sociale si medicale, acestea fiind de regula acordate in functie de venituri si nu sunt legate de categoriile de prestatii mentionate anterior;
- indemnizatiilor acordate victimelor de razboi si urmasilor acestora;

 Urmatoarele persoane sunt protejate:
• angajatii si lucratorii independenti, cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene care sunt asigurati sau au fost asigurati in conformitate cu legislatiile unuia din aceste state;
• pensionarii care sunt cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene, chiar daca s-au pensionat inainte ca statul caruia ii apartin sa adere la Uniunea Europeana;
• membrii de familie si urmasii persoanelor mai sus mentionate, indiferent de cetatenie. Protectia lor este limitata la drepturile care deriva din calitatea de membru de familie al lucratorului sau pensionarului in cauza (asigurare de boala ca membru de familie, prestatii familiale, pensie de urmas, vaduva sau orfan). Ca o regula generala, calitatea de membru de familie este definita in legislatia statului de resedinta;
• functionarii publici si membrii lor de familie;
• studentii.

Regulile comunitare privind coordonarea sistemelor de securitate sociala stabilesc urmatoarele principii fundamentale:

• Egalitatea de tratament intre cetatenii statelor membre: acordarea acelorasi drepturi si impunerea acelorasi obligatii de securitate sociala intre cetatenii proprii si cei ai altor state membre, care se deplaseaza in interiorul Uniunii Europene, in vederea desfasurarii unei activitati profesionale sau a stabilirii domiciliului;
• Determinarea legislatiei aplicabile, consta in rezolvarea conflictului de legi prin determinarea legislatiei statului competent, astfel incat lucratorii migranti, in exercitarea activitatii profesionale, sa fie supusi prevederilor legislatiei unui singur stat;
• Totalizarea perioadelor de asigurare in vederea stabilirii si acordarii drepturilor, ceea ce presupune ca institutia competenta, la calcularea drepturilor ce ii revin unui lucrator migrant,  sa ia in considerare atat perioadele de asigurare realizate in propriul stat, cat si perioadele realizate in celelalte state membre; in acest caz, fiecare dintre institutiile competente plateste drepturi de pensie pentru perioada de contributie la sistemul propriu);
• Exportul prestatiilor: ceea ce presupune dreptul unui lucrator migrant de a beneficia de prestatiile dobandite in statele in care si-a desfasurat activitatea, pe teritoriul statului de domiciliu. 

         Regulamentul contine reguli detaliate de aplicare pentru fiecare prestatie in parte si fiecare situatie in parte (reguli generale, reguli de prioritate, rezidenta intr-un stat membru altul decat cel al statului competent, lucratori frontalieri, membri de familie, someri, pensionari),  modul de calcul al prestatiilor in bani, conditiile de acordare a prestatiilor substantiale in natura, decontarea intre institutii, rambursarea cheltuielilor.

         De asemenea, sunt stabilite cooperarea intre autoritatile competente, exceptarea de la reducerea taxelor, reguli referitoare la cereri, declaratii si apeluri inaintate autoritatilor, institutiilor sau tribunalului unui stat membru altul decat statul competent, examinarile medicale, transferul dintr-un stat membru in altul a sumelor de bani platibile conform Regulamentului, diverse proceduri speciale pentru implementarea anumitor legislatii.

2.  Regulamentul Consiliului nr. 574/72 din 21 martie 1972 stabileste modalitatile de aplicare a Regulamentului nr.1408/71 referitor la aplicarea regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul comunitatii

Regulamentul Consiliului nr. 574/72 din 21 martie 1972 stabileste modalitatile de aplicare a Regulamentului nr. 1408/71 referitoare la
• Desemnarea autoritatilor si institutiilor competente in fiecare Stat membru, precum si a organismelor de legatura abilitate sa comunice direct intre ele;
• Stabilirea documentelor ce trebuie furnizate si completate pentru ca persoanele in cauza sa poata beneficia de prestatii;
• Modalitatile de aplicare a prevederilor Regulamentului 1408/71 referitoare la determinarea legislatiei aplicabile, precum si a dispozitiilor referitoare la diferitele categorii de prestatii;
• Precizarea conditiilor de rambursare a prestatiilor acordate de institutia unui stat membru in numele institutiei altui stat membru, precum si a atributiilor Comisiei de conturi;
• Stabilirea modalitatilor de aplicare pentru procedura ce trebuie urmata in vederea conversiei monedelor in cadrul sistemului monetar european;
• Facilitarea comunicarii intre autoritatile si institutiile statelor membre, prevazand posibilitatea procesarii electronice a datelor relevante pentru aplicarea Regulamentului nr.1408/71, etc.


         Legislatia in domeniul pensiilor si altor drepturi de asigurari sociale a creat premisele coordonarii sistemelor de securitate sociala, fiind asigurata posibilitatea aplicarii principiilor comunitare in domeniu si a acordurilor bilaterale de securitate sociala convenite pe baza acestor principii: unicitatea legislatiei aplicabile, egalitatea de tratament, mentinerea drepturilor de asigurari sociale dobandite sau in curs de dobandire.

         Prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, s-a recunoscut tuturor persoanelor care au contribuit la sistem dreptul de a beneficia de prestatiile acordate in sistemul public, indiferent de cetatenia acestora.

         Potrivit prevederilor aceluiasi act normativ, constituie stagiu de cotizare perioadele in care persoanele au platit contributii de asigurari sociale in sistemul public din Romania, precum si in alte tari, in conditiile stabilite prin acordurile sau conventiile internationale la care Romania este parte.

         De asemenea, drepturile de asigurari sociale cuvenite in sistemul public din Romania, precum si prestatiile aferente acestor drepturi, se pot transfera in tarile in care asiguratii isi stabilesc domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acorduri sau conventii internationale la care Romania este parte.

         Obiectivul privind aplicarea regulilor de coordonare a sistemelor de securitate sociala este cea mai mare provocare a constructiei institutionale a sistemului public de pensii, din perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

         Structurile administrative implicate in coordonarea sistemelor de securitate sociala printre care si C.N.P.P., au fost pregatite in cadrul Proiectului de Infratire Institutionala RO02/IB/SO-02 „Securitate sociala pentru lucratorii migranti”, proiect derulat in perioada iunie 2003 – iunie 2005. 
 
         Activitatile proiectului au vizat atat pregatirea din punct de vedere legislativ si al organizarii, cat si din punctul de vedere al resurselor umane.

         In cadrul procesului de negociere, Romania a confirmat ca structurile administrative de specialitate vor fi dezvoltate suficient inainte de aderare, in scopul indeplinirii cerintelor cu privire la aplicarea in totalitate a acquis–ului comunitar in domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala la momentul aderarii.

         Asa cum a confirmat si Comisia Europeana, in cadrul dialogului permanent cu autoritatile din Romania, pregatirea pentru aplicarea celor doua regulamente se desfasoara indeosebi prin incheierea si aplicarea acordurilor bilaterale de securitate sociala, conform principiilor comunitare de coordonare in domeniul sistemelor de securitate sociala.

         Din perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, aplicarea acordurilor bilaterale incheiate de Romania in domeniul asigurarilor sociale reprezinta un exercitiu esential pentru pregatirea structurilor administrative romane in vederea asumarii, la momentul aderarii, a unei parti importante a obligatiilor de stat membru.

         De altfel, acest lucru a fost confirmat in dialogul permanent cu reprezentantii Comisiei Europene care, in cadrul negocierilor de aderare, ne-au incurajat eforturile depuse in sensul negocierii si aplicarii acordurilor bilaterale in domeniul securitatii sociale.

         Conform dispozitiilor Legii 263/2010 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, C.N.P.P. aplica prevederile conventiilor internationale de asigurari sociale la care Romania este parte.

         In prezent C.N.P.P. aplica unele conventii de reciprocitate in domeniul asigurarilor sociale, fiind respectate principiile egalitatii de tratament in ceea ce priveste raporturile de munca si cel al teritorialitatii.  Statele cu care Romania aplica astfel de conventii sunt urmatoarele:  Albania, statele succesoare ale fostei U.R.S.S., R.P.D. Coreeana, Canada, Israel, Macedonia, Turcia. 
         In acest sens, cetatenii uneia din Partile Contractante, precum si membrii familiilor lor, care locuiesc permanent pe teritoriul celeilalte Parti Contractante beneficiaza de acelasi regim ca si cetatenii acestei Parti Contractante, in toate problemele privind prevederile sociale si raporturile de munca. 
         In anii ’60, Romania a fost incheiat conventii de reciprocitate cu urmatoarele state:
- Conventia intre R.P.R. si U.R.S.S. privind colaborarea in domeniul prevederilor sociale, incheiata la Bucuresti, la 24 decembrie 1960, aprobata prin Decretul nr. 165/1961,  publicata in B.O.nr.7/1961;
- Conventia interguvernamentala intre R.P.R. si R.P. Albania privind colaborarea in domeniul problemelor sociale si Protocolul privind aplicarea acesteia, semnate la Bucuresti, la 3 mai 1961, aprobata prin Hotararea Consiliului de Ministri nr.865/1962, publicata in Culegerea de Hotarari si Decrete ale Consiliului de Ministri nr.1/1965;                                                                 

         Ulterior, Romania a continuat sa incheie o serie de Conventii si Acorduri bilaterale in domeniul asigurarilor sociale cu alte tari si anume :
- Acord intre Guvernul R.S.R. si Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind colaborarea in domeniul asigurarilor sociale, semnat la Phenian, la 20 aprilie 1982, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr.100/1983, publicat in B.O. nr.23/1983.

         Precizam ca aceste acorduri nu au fost convenite cu respectarea principiilor de coordonare a sistemelor de securitate sociala prevazute de legislatia comunitara in domeniu.

         Dupa anul 1999, Romania a incheiat acorduri si conventii de securitate sociala, care au vizat situatia lucratorilor migranti si a membrilor familiilor acestora, instrumente bilaterale bazate pe respectarea principiilor coordonarii sistemelor de securitate  sociala (egalitatea de tratament intre cetatenii fiecarei parti si cetatenii celorlalte parti, in ceea ce priveste drepturile de securitate sociala, inclusiv pastrarea avantajelor acordate de legislatiile de securitate sociala, indiferent de deplasarile pe care persoanele protejate le-ar efectua intre teritoriile partilor, acordarea, mentinerea si restabilirea drepturilor de securitate sociala prin mijloace precum totalizarea perioadelor de asigurare sau de angajare, indeplinite conform legislatiei fiecareia dintre parti).

      Acordurile bilaterale care se aplica in relatiile cu Turcia reglementeaza acordarea prestatiilor de securitate sociala prevazute de legislatia celor doua state.
         Conform prevederilor Acordului dintre Romania si Republica Turcia in domeniul securitatii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999, campul material de aplicare vizeaza, pentru Romania: indemnizatiile pentru incapacitate de munca determinata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, de boli profesionale si accidente de munca; prestatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca; indemnizatiile de maternitate; indemnizatiile pentru cresterea copilului si ingrijirea copilului bolnav; pensiile pentru limita de varsta; pensiile de invaliditate; pensiile de urmas; ajutorul de deces, prestatiile in natura.

                 Aceste instrumente juridice bilaterale au fost convenite cu respectarea principiilor comunitare in domeniu, prevazute, in prezent, de Regulamentul CEE nr. 1408/71 referitor la aplicarea sistemelor de securitate sociala angajatilor, lucratori independenti si membrilor familiilor acestora, care se deplaseaza in interiorul comunitatii si de Regulamentul nr. 574/72 privind aplicarea Regulamentului nr. 1408.

             De asemenea, sunt in curs de negociere instrumente juridice bilaterale cu  Algeria. 

             In concluzie, prin modul cum a fost structurata, reforma sistemului de pensii din Romania se aliniaza reformelor implementate in tarile central si est europene, fiind in concordanta cu recomandarile Comisiei Europene in acest domeniu.
         De aceea, functionarea noului sistem de pensii va asigura eficientizarea utilizarii capitalului si a fortei de munca si, pe termen lung, un nivel decent al veniturilor provenite din pensii, care sa duca la imbunatatirea semnificativa a conditiilor de viata a persoanelor varstnice, la independenta economica si sociala a acestora.

Securitate sociala pentru lucratorii migranti (securitate.pdf)

  • Acorduri Bilaterale

Protectia lucratorilor migranti in perspectiva integrarii in Uniunea Europeana

         Protejarea drepturilor de pensie in cazul lucratorilor migranti se inscrie in procesul de pregatire a Romaniei in vederea coordonarii sistemelor de securitate sociala la momentul aderarii.


         In acest sens s-au inregistrat evolutii importante in vederea aplicarii prevederilor acquis-ului comunitar in domeniu - Regulamentele nr. 1408/71/CEE cu privire la coordonarea sistemelor de securitate sociala pentru persoanele angajate, lucratorii independenti si membrii familiilor acestora care se deplaseaza in Comunitatea Europeana si nr. 574/72/CEE cu privire la procedurile de implementare a Regulamentului 1408/71/CEE.
               
1.  Regulamentul Consiliului (CEE) 1408/71 pentru aplicarea sistemelor de securitate sociala angajatilor, lucratorilor independenti si membrilor lor de familie are ca scop principal evitarea pierderii drepturilor de securitate sociala ale lucratorilor  migranti care se deplaseaza in interiorul Uniunii Europene

Regulamentul Consiliului (CEE) 1408/71 nu inlocuieste diferitele sisteme de securitate sociala cu unul comun european, deoarece sisteme de securitate sociala reprezinta rezultatul unor traditii vechi, adanc inradacinate in cultura nationala, care sunt larg acceptate si apreciate de populatiile diferitelor State Membre. Fiecare stat membru isi poate stabili liber prestatiile de securitate sociala acordate in conformitate cu legislatia nationala, modul de calcul al acestora si contributiile ce trebuie platite, cu conditia respectarii dreptului la libera circulatie a persoanelor.
Regulamentul 1408/71 se aplica tuturor legislatiilor nationale in ceea ce priveste urmatoarele prestatii sociale: boala si maternitate, accidente de munca, boli profesionale, prestatii de invaliditate, pensii pentru limita de varsta, pensii de urmas, ajutoare de deces, prestatii de somaj, prestatii familiale.
 
 Regulamentul 1408/71 nu se aplica:
- asistentei sociale si medicale, acestea fiind de regula acordate in functie de venituri si nu sunt legate de categoriile de prestatii mentionate anterior;
- indemnizatiilor acordate victimelor de razboi si urmasilor acestora;

 Urmatoarele persoane sunt protejate:
• angajatii si lucratorii independenti, cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene care sunt asigurati sau au fost asigurati in conformitate cu legislatiile unuia din aceste state;
• pensionarii care sunt cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene, chiar daca s-au pensionat inainte ca statul caruia ii apartin sa adere la Uniunea Europeana;
• membrii de familie si urmasii persoanelor mai sus mentionate, indiferent de cetatenie. Protectia lor este limitata la drepturile care deriva din calitatea de membru de familie al lucratorului sau pensionarului in cauza (asigurare de boala ca membru de familie, prestatii familiale, pensie de urmas, vaduva sau orfan). Ca o regula generala, calitatea de membru de familie este definita in legislatia statului de resedinta;
• functionarii publici si membrii lor de familie;
• studentii.

Regulile comunitare privind coordonarea sistemelor de securitate sociala stabilesc urmatoarele principii fundamentale:

• Egalitatea de tratament intre cetatenii statelor membre: acordarea acelorasi drepturi si impunerea acelorasi obligatii de securitate sociala intre cetatenii proprii si cei ai altor state membre, care se deplaseaza in interiorul Uniunii Europene, in vederea desfasurarii unei activitati profesionale sau a stabilirii domiciliului;
• Determinarea legislatiei aplicabile, consta in rezolvarea conflictului de legi prin determinarea legislatiei statului competent, astfel incat lucratorii migranti, in exercitarea activitatii profesionale, sa fie supusi prevederilor legislatiei unui singur stat;
• Totalizarea perioadelor de asigurare in vederea stabilirii si acordarii drepturilor, ceea ce presupune ca institutia competenta, la calcularea drepturilor ce ii revin unui lucrator migrant,  sa ia in considerare atat perioadele de asigurare realizate in propriul stat, cat si perioadele realizate in celelalte state membre; in acest caz, fiecare dintre institutiile competente plateste drepturi de pensie pentru perioada de contributie la sistemul propriu);
• Exportul prestatiilor: ceea ce presupune dreptul unui lucrator migrant de a beneficia de prestatiile dobandite in statele in care si-a desfasurat activitatea, pe teritoriul statului de domiciliu. 

         Regulamentul contine reguli detaliate de aplicare pentru fiecare prestatie in parte si fiecare situatie in parte (reguli generale, reguli de prioritate, rezidenta intr-un stat membru altul decat cel al statului competent, lucratori frontalieri, membri de familie, someri, pensionari),  modul de calcul al prestatiilor in bani, conditiile de acordare a prestatiilor substantiale in natura, decontarea intre institutii, rambursarea cheltuielilor.

         De asemenea, sunt stabilite cooperarea intre autoritatile competente, exceptarea de la reducerea taxelor, reguli referitoare la cereri, declaratii si apeluri inaintate autoritatilor, institutiilor sau tribunalului unui stat membru altul decat statul competent, examinarile medicale, transferul dintr-un stat membru in altul a sumelor de bani platibile conform Regulamentului, diverse proceduri speciale pentru implementarea anumitor legislatii.

2.  Regulamentul Consiliului nr. 574/72 din 21 martie 1972 stabileste modalitatile de aplicare a Regulamentului nr.1408/71 referitor la aplicarea regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul comunitatii

Regulamentul Consiliului nr. 574/72 din 21 martie 1972 stabileste modalitatile de aplicare a Regulamentului nr. 1408/71 referitoare la
• Desemnarea autoritatilor si institutiilor competente in fiecare Stat membru, precum si a organismelor de legatura abilitate sa comunice direct intre ele;
• Stabilirea documentelor ce trebuie furnizate si completate pentru ca persoanele in cauza sa poata beneficia de prestatii;
• Modalitatile de aplicare a prevederilor Regulamentului 1408/71 referitoare la determinarea legislatiei aplicabile, precum si a dispozitiilor referitoare la diferitele categorii de prestatii;
• Precizarea conditiilor de rambursare a prestatiilor acordate de institutia unui stat membru in numele institutiei altui stat membru, precum si a atributiilor Comisiei de conturi;
• Stabilirea modalitatilor de aplicare pentru procedura ce trebuie urmata in vederea conversiei monedelor in cadrul sistemului monetar european;
• Facilitarea comunicarii intre autoritatile si institutiile statelor membre, prevazand posibilitatea procesarii electronice a datelor relevante pentru aplicarea Regulamentului nr.1408/71, etc.


         Legislatia in domeniul pensiilor si altor drepturi de asigurari sociale a creat premisele coordonarii sistemelor de securitate sociala, fiind asigurata posibilitatea aplicarii principiilor comunitare in domeniu si a acordurilor bilaterale de securitate sociala convenite pe baza acestor principii: unicitatea legislatiei aplicabile, egalitatea de tratament, mentinerea drepturilor de asigurari sociale dobandite sau in curs de dobandire.

         Prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, s-a recunoscut tuturor persoanelor care au contribuit la sistem dreptul de a beneficia de prestatiile acordate in sistemul public, indiferent de cetatenia acestora.

         Potrivit prevederilor aceluiasi act normativ, constituie stagiu de cotizare perioadele in care persoanele au platit contributii de asigurari sociale in sistemul public din Romania, precum si in alte tari, in conditiile stabilite prin acordurile sau conventiile internationale la care Romania este parte.

         De asemenea, drepturile de asigurari sociale cuvenite in sistemul public din Romania, precum si prestatiile aferente acestor drepturi, se pot transfera in tarile in care asiguratii isi stabilesc domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acorduri sau conventii internationale la care Romania este parte.

         Obiectivul privind aplicarea regulilor de coordonare a sistemelor de securitate sociala este cea mai mare provocare a constructiei institutionale a sistemului public de pensii, din perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

         Structurile administrative implicate in coordonarea sistemelor de securitate sociala printre care si C.N.P.A.S., au fost pregatite in cadrul Proiectului de Infratire Institutionala RO02/IB/SO-02 „Securitate sociala pentru lucratorii migranti”, proiect derulat in perioada iunie 2003 – iunie 2005. 
 
         Activitatile proiectului au vizat atat pregatirea din punct de vedere legislativ si al organizarii, cat si din punctul de vedere al resurselor umane.

         In cadrul procesului de negociere, Romania a confirmat ca structurile administrative de specialitate vor fi dezvoltate suficient inainte de aderare, in scopul indeplinirii cerintelor cu privire la aplicarea in totalitate a acquis–ului comunitar in domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala la momentul aderarii.

         Asa cum a confirmat si Comisia Europeana, in cadrul dialogului permanent cu autoritatile din Romania, pregatirea pentru aplicarea celor doua regulamente se desfasoara indeosebi prin incheierea si aplicarea acordurilor bilaterale de securitate sociala, conform principiilor comunitare de coordonare in domeniul sistemelor de securitate sociala.

         Din perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, aplicarea acordurilor bilaterale incheiate de Romania in domeniul asigurarilor sociale reprezinta un exercitiu esential pentru pregatirea structurilor administrative romane in vederea asumarii, la momentul aderarii, a unei parti importante a obligatiilor de stat membru.

         De altfel, acest lucru a fost confirmat in dialogul permanent cu reprezentantii Comisiei Europene care, in cadrul negocierilor de aderare, ne-au incurajat eforturile depuse in sensul negocierii si aplicarii acordurilor bilaterale in domeniul securitatii sociale.

         Conform dispozitiilor Legii 263/2010 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, C.N.P.A.S. aplica prevederile conventiilor internationale de asigurari sociale la care Romania este parte.

         In prezent C.N.P.P aplica unele conventii de reciprocitate in domeniul asigurarilor sociale, fiind respectate principiile egalitatii de tratament in ceea ce priveste raporturile de munca si cel al teritorialitatii.  Statele cu care Romania aplica astfel de conventii sunt urmatoarele:  Albania, statele succesoare ale fostei U.R.S.S., R.P.D. Coreeana, Turcia, Israel, Macedonia, Canada 
         In acest sens, cetatenii uneia din Partile Contractante, precum si membrii familiilor lor, care locuiesc permanent pe teritoriul celeilalte Parti Contractante beneficiaza de acelasi regim ca si cetatenii acestei Parti Contractante, in toate problemele privind prevederile sociale si raporturile de munca. 
         In anii ’60, Romania a fost incheiat conventii de reciprocitate cu urmatoarele state:
- Conventia intre R.P.R. si U.R.S.S. privind colaborarea in domeniul prevederilor sociale, incheiata la Bucuresti, la 24 decembrie 1960, aprobata prin Decretul nr. 165/1961,  publicata in B.O.nr.7/1961;
- Conventia interguvernamentala intre R.P.R. si R.P. Albania privind colaborarea in domeniul problemelor sociale si Protocolul privind aplicarea acesteia, semnate la Bucuresti, la 3 mai 1961, aprobata prin Hotararea Consiliului de Ministri nr.865/1962, publicata in Culegerea de Hotarari si Decrete ale Consiliului de Ministri nr.1/1965;                                                                 

          Ulterior, Romania a continuat sa incheie o serie de Conventii si Acorduri bilaterale in domeniul asigurarilor sociale cu alte tari si anume :
- Acord intre Guvernul R.S.R. si Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind colaborarea in domeniul asigurarilor sociale, semnat la Phenian, la 20 aprilie 1982, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr.100/1983, publicat in B.O. nr.23/1983.
         Precizam ca aceste acorduri nu au fost convenite cu respectarea principiilor de coordonare a sistemelor de securitate sociala prevazute de legislatia comunitara in domeniu.

         Dupa anul 1999, Romania a incheiat acorduri si conventii de securitate sociala, care au vizat situatia lucratorilor migranti si a membrilor familiilor acestora, instrumente bilaterale bazate pe respectarea principiilor coordonarii sistemelor de securitate  sociala (egalitatea de tratament intre cetatenii fiecarei parti si cetatenii celorlalte parti, in ceea ce priveste drepturile de securitate sociala, inclusiv pastrarea avantajelor acordate de legislatiile de securitate sociala, indiferent de deplasarile pe care persoanele protejate le-ar efectua intre teritoriile partilor, acordarea, mentinerea si restabilirea drepturilor de securitate sociala prin mijloace precum totalizarea perioadelor de asigurare sau de angajare, indeplinite conform legislatiei fiecareia dintre parti).

         Astfel, au intrat in vigoare acorduri de securitate sociala incheiate cu Turcia

 
 
         Acordurile bilaterale care se aplica in relatiile cu Turcia reglementeaza acordarea prestatiilor de securitate sociala prevazute de legislatia celor doua state.
         Conform prevederilor Acordului dintre Romania si Republica Turcia in domeniul securitatii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999, campul material de aplicare vizeaza, pentru Romania: indemnizatiile pentru incapacitate de munca determinata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, de boli profesionale si accidente de munca; prestatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca; indemnizatiile de maternitate; indemnizatiile pentru cresterea copilului si ingrijirea copilului bolnav; pensiile pentru limita de varsta; pensiile de invaliditate; pensiile de urmas; ajutorul de deces, prestatiile in natura.

         Aceste instrumente juridice bilaterale au fost convenite cu respectarea principiilor comunitare in domeniu, prevazute, in prezent, de Regulamentul CEE nr. 1408/71 referitor la aplicarea sistemelor de securitate sociala angajatilor, lucratori independenti si membrilor familiilor acestora, care se deplaseaza in interiorul comunitatii si de Regulamentul nr. 574/72 privind aplicarea Regulamentului nr. 1408.

         De asemenea, sunt in curs de negociere instrumente juridice bilaterale cu Algeria.

         In concluzie, prin modul cum a fost structurata, reforma sistemului de pensii din Romania se aliniaza reformelor implementate in tarile central si est europene, fiind in concordanta cu recomandarile Comisiei Europene in acest domeniu.
         De aceea, functionarea noului sistem de pensii va asigura eficientizarea utilizarii capitalului si a fortei de munca si, pe termen lung, un nivel decent al veniturilor provenite din pensii, care sa duca la imbunatatirea semnificativa a conditiilor de viata a persoanelor varstnice, la independenta economica si sociala a acestora.

Securitate sociala pentru lucratorii migranti

   

Avand in vedere procesul de constituire a arhivei electronice privind stagiul de cotizare realizat anterior datei de 1 aprilie 2001 si veniturile salariale aferente, proces reglementat de  HG nr.1768/2005, asa cum a fost modificata si completata prin HG nr.36/2008, HG nr.1413/2008 si HG 1456/2009, Casa Nationala de Pensii reaminteste urmatoarele: 

  •  Persoanele fizice si juridice care detin sau pastreaza, potrivit prevederilor legale, carnete de munca, sunt obligate sa depuna aceste documente la casele teritoriale de pensii pe a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau sediul; 
  • Termenul limita de predare a carnetelor de munca de catre persoanele fizice si juridice pentru activitatea de preluare a datelor este 30 septembrie 2010; 
  • Termenul limita de predare a carnetelor de munca de catre persoanele fizice si juridice pentru activitatea de scanare a carnetelor de munca  este 30 noiembrie 2010;       

      Pe aceasta cale, ne adresam angajatorilor, in mod particular celor care au sediul in judetul Constanta, pentru a respecta termenele prevazute de acest act normativ.