Ministerul Muncii,Familiei,Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta - slider

ORGANIZARE

Casa Judeteana de Pensii Constanta are urmatoarele atributii:

 • inregistreaza si asigura evidenta contribuabililor si a beneficiarilor de prestatii sociale, in conditiile legii, pe baza codului personal de asigurari sociale;
 • incheie contracte de asigurare sociala, potrivit legii;
 • asigura evidenta contributiilor de asigurari sociale, conform legii;
 • certifica stagiul de cotizare si punctajul asiguratului, in conditiile legii;
 • stabileste cuantumul pensiilor si al celorlalte drepturi de asigurari sociale si efectueaza plata acestora, potrivit legii;
 • stabileste si plateste indemnizatii lunare si alte drepturi prevazute in legi speciale, finantate de la bugetul de stat, in conditiile legii;
 • emite decizii de recuperare a drepturilor banesti incasate necuvenit si urmareste recuperarea acestora, in conditiile legii;
 • indruma persoanele juridice si fizice carora le revin drepturi si obligatii ce decurg din reglementarile privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
 • solutioneaza cererile lucratorilor migranti si procedeaza la intocmirea formularelor de comunicare europene, in conformitate cu prevederile Regulamentelor Consiliului (CEE) nr.1408/1971 si 574/1972 si in baza acordurilor bilaterale dintre Romania si alte state;
 • prezinta propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si, dupa caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat;
 • asigura executia bugetara in profil teritorial si organizeaza contabilitatea acesteia;
 • realizeaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
 • distribuie persoanelor indreptatite, in limita locurilor repartizate, bilete de tratament balnear;
 • rezolva contestatii, sesizari si reclamatii, potrivit competentelor legale;
 • organizeaza si desfasoara activitatea de pregatire si perfectionare profesionala a personalului, prin programe de instruire specifice domeniului de activitate;
 • asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti, potrivit legii;
 • numeste conducerea si asigura indrumarea si controlul activitatii caselor locale de pensii;
 • intocmeste si inainteaza CNPAS, potrivit legislatiei in vigoare, contul de executie al bugetului asigurarilor sociale de stat in profil teritorial, precum si al bugetului de stat pentru indicatorii ce i-au fost repartizati;
 • indeplineste toate atributiile privind asigurarea accidente de munca si boli profesionale la nivel teritorial;
 • indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de statut ori stabilite de presedintele CNPAS.