Ministerul Muncii,Familiei,Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta - slider

Informatii cu caracter general

 

Biletele eliberate pot fi anulate cu restituirea integrală a contribuţiei în următoarele situaţii:

 atunci când titularul nu se poate prezenta în staţiunea înscrisă pe bilet la data începerii seriei, din motive familiale (deces sau alt eveniment neprevăzut), juridice, calamităţi sau urgenţe medicale atestate cu documente (ale titularului sau membrilor de familie);

 în situaţia în care, titularul, deşi s-a prezentat în staţiune la data înscrisă pe bilet, nu a fost cazat, prezentând motivaţia scrisă a unităţii prestatoare de servicii balneare. Aceste cazuri se raportează, în scris, de către casele teritoriale de pensii, la CNPP.

Solicitarea de restituire a contribuţiei poate fi depusă în termen de maxim 90 zile calendaristice de la data începerii seriei înscrisă în biletul de tratament.

 

Contribuţia se restituie parţial beneficiarului, de către casa teritorială de pensii, în cazul în care acesta s-a prezentat în staţiune la data înscrisă pe bilet şi, din motive obiective, atestate cu documente (ex. contraindicaţie medicală, motive familiale – deces sau alt eveniment neprevăzut, juridice, calamităţi sau urgenţe medicale ale titularului sau membrilor de familie), nu a beneficiat de servicii pentru întreaga durată a sejurului.

Restituirea contribuţiei în acest caz se face proporţional cu numărul zilelor de sejur neefectuat şi numai pe baza adeverinţei eliberate de prestatorul de servicii.

Solicitarea de restituire a contribuţiei poate fi depusă în termen de maxim 90 zile calendaristice de la data începerii seriei înscrisă în biletul de tratament.

 

În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear aceluiaşi beneficiar, indiferent dacă este cu plata unei contribuţii sau gratuit.

 

În situaţia în care numărul locurilor repartizate pentru a fi distribuite gratuit este epuizat, se pot elibera bilete cu plata unei contribuţii individuale, potenţialilor beneficiari de bilete gratuite, în calitate de asiguraţi sau pensionari ai sistemului public de pensii şi numai cu acceptul scris al acestora şi cu respectarea dispoziţiilor prezentelor criterii.

 

 Casa teritorială de pensii va elibera bilete pentru beneficiarii aflaţi în evidenţa acesteia, inclusiv pentru beneficiarii cu domiciliul/reşedinţa în judeţul respectiv ai căror angajatori îşi au sediul central în altă localitate.

 

Biletele de tratament balnear vor fi repartizate/alocate la complexele administrate de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TBRCM” SA, la care CNPP este acţionar unic. În completare, după epuizarea acestora, se vor repartiza/aloca bilete la celelalte unităţi de tratament balnear, cu care CNPP are încheiate contracte.

 

În cazul pierderii, deteriorării, distrugerii sau furtului biletului de tratament balnear, casa teritorială de pensii va elibera un duplicat, pe care se va menţiona că înlocuieşte biletul iniţial, în baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere a titularului, din care să rezulte pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea acestuia, după caz.

 

 

În situaţia în care persoana care a solicitat un bilet de tratament balnear (pensionar, asigurat, etc.) şi căreia i-a fost aprobată cererea, nu s-a prezentat la casa teritorială de pensii pentru ridicarea biletului de tratament şi nu a anunţat, în prealabil, compartimentul gestiune bilete tratament, despre acest fapt, biletul repartizat poate fi eliberat următorului solicitant în funcţie de punctajul obţinut şi de opţiunea acestuia, sau altui solicitant fără punctaj, biletul fiind considerat disponibil, cu 7 zile înainte de începerea seriei.

 

În înţelesul prezentelor criterii, în cuantumul total brut al drepturilor de pensie în funcţie de care se stabileşte contribuţia individuală nu sunt incluse: indemnizaţia acordată în baza unor legi speciale, sumele acordate cu titlu de drepturi restante, indemnizaţia de însoţitor în cazul pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate.

 

          Biletul de tratament se eliberează după cum urmează:

  1. personal titularului;
  2. persoanei îndreptăţite să însoţească copilul minor beneficiar de pensie de urmaş;
  3. însoţitorului pensionarului de invaliditate gradul I;
  4. asistentului personal al persoanei cu handicap;
  5. persoanei care însoţeşte persoana cu handicap, dacă aceasta din urmă nu are asistent personal, în situaţia în care titularul nu se poate prezenta pentru ridicarea biletului
  6. biletul de tratament se poate elibera şi soţului persoanei beneficiare, în baza actelor de identitate ale soţilor şi a certificatului de căsătorie, dacă merg împreună în staţiune.

 

Biletul de tratament se poate elibera, în cazuri excepţionale, unei alte persoane, desemnate de către titular pe bază de procură autentificată, din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

 

Pentru a se putea înscrie în vederea obţinerii unui bilet de tratament, potenţialul beneficiar depune la sediul casei teritoriale de pensii cererea tip,  urmând ca restul documentelor să fie ataşate la momentul eliberării biletului.

 

 

ATENŢIE!Declararea în prezenta cerere a unor date nereale sau incomplete, atrage după sine răspunderea materială, în sensul că diferenţa între contribuţia datorată şi contribuţia achitată se va recupera de la beneficiar, conform legii.