Ministerul Muncii,Familiei,Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta - slider

Contractul de asigurare sociala

Se poate asigura in sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare sociala, in conditiile Legii 263/2010, orice persoana , in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta si, dupa caz, in vederea completarii venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie .

Contractul de asigurare sociala se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala si casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei interesate ori, dupa caz, a tutorelui, curatorului sau mandatarului.

Contractul de asigurare sociala se incheie in forma scrisa si produce efecte de la data inregistrarii la asigurator.

Venitul asigurat inscris in contractul de asigurare sociala, la care se datoreaza contributia de asigurari sociale, este stabilit de persoana interesata cu respectarea prevederilor legale. Venitul asigurat poate fi modificat din initiativa asiguratului, in conditiile legii, prin incheierea unui act aditional la contractul de asigurare sociala.

Actul aditional la contractul de asigurare sociala produce efecte pentru viitor cel mai devreme de la data inregistrarii acestuia la asigurator si are acelasi regim juridic ca si contractul de asigurare sociala

Venitul lunar asigurat inscris in contractul de asigurare sociala nu poate fi mai mic decat valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Incepand cu data de 01 iulie 2024 venitul minim lunar asigurat inscris in contractul de asigurare sociala este de 3.700 lei .

Contributia minima lunara care trebuie achitata de persoanele asigurate cu contract de asigurare sociala este 925 lei (3700×25%).

Plata contributiilor de asigurari sociale pentru asiguratii cu contract de asigurare sociala se poate efectua si prin mandat postal sau virament bancar, astfel:

Beneficiar:   Casa Judeteana de Pensii Constanta

Cont:   RO84TREZ23122210304XXXXX -deschis la Trezoreria Mun. Constanta

CUI (cod) beneficiar:  13589332

La observatii sau detalii se trec: nume, prenume si CNP  asigurat (titular contract).

Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale este pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata. Neplata contributiei de asigurari sociale la termen genereaza plata unor dobanzi si penalitati de intarziere , potrivit legii.

Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii perioadele pentru care s-au datorat si platit contributii de asigurari sociale in baza contractului de asigurare sociala .

Acte necesare incheierii contractului de asigurare sociala:

  1. 2 Formulare “Contract de asigurare sociala” ;
  2. C.I./ B.I. titular – original;
  3. C.I / B.I. reprezentant precum si actul care atesta calitatea acestuia (tutore, curator, mandatar), dupa caz;
  4. Acord de prelucrarea datelor cu caracter personal.

Contractul de asigurare sociala se incheie la Casa Judeteana de Pensii Constanta
Serviciul Evidenta Contribuabili  parter, ghiseul nr 3

Tel: 0241- 484439