Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta - slider

Acte necesare si categorii de persoane care pot beneficia de tratament balnear

            D. Categoriile de persoane care pot beneficia de tratament balnear, precum şi documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare.

            D.1. Persoane care beneficiază de tratament balnear în mod gratuit

            D.1.1. Pensionarii de invaliditate, în conformitate cu prevederile programului de recuperare, întocmit de către medicul expert al asigurărilor sociale.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • talonul de plată a pensiei (original sau copie);
  • biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original);
  • programul de recuperare (copie, cu prezentarea actului original).

D.1.2. Persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Decretului-legepr.118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările i completările ulterioare, precum şi persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, stabilită în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.214/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
  • talonul de plată al indemnizaţiei sau, după caz, decizie/hotărâre (original sau copie);
  • biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

            D.1.3. Persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice, aprobată prin Legea nr.189/2000, cu modificările i completările ulterioare.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
  • talonul de plată al indemnizaţiei sau, după caz, decizie/hotărâre (original sau copie);
  • biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

            D.1.4. Persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
  • talonul de plată al indemnizaţiei sau, după caz, decizie/hotărâre (original sau copie);
  • biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

            D.1.5. Legea nr.49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestpra cu următoarele documente:

|| •   cererea tip de acordare a biletului de tratament;

 • actul de identitate (copie);
  • talonul de plată al indemnizaţiei sau, după caz, decizie/hotărâre (original sau copie);
  • biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

            D.1.6. Persoane adulte ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
  • certificatul de persoană cu handicap, valabil la data eliberării biletului de tratament, emis de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (copie);
  • programul individual de reabilitare şi integrare socială (copie, cu prezentarea actului original);(numai pentru persoanele revizuibile din punct de vedere al încadrării în grad de handicap);
  • biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

            D.1.7. Persoanele care beneficiază de cure balneoclimaterice potrivit art. 22 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale republicata, cărora li s-a stabilit de către medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
  • programul individual de recuperare stabilit de medicul expert al asigurărilor sociale din serviciul de expertiză medicală din cadrul caselor teritoriale de pensii, în funcţie de tipul bolii (copie, cu prezentarea actului original);
  • dovadă care să ateste faptul că solicitantul a fost victima unui accident de muncă sau a unei boli profesionale (FIAM/BP2 sau alte acte doveditoare potrivit reglementărilor legale în vigoare).
  • biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

            D.1.8. Asiguraţii care îşi desfăşoară activitatea în locurile de muncă prevăzute la art. 30, alin. (1), lit. b), din Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv locurile de muncă în condiţii speciale din activităţile de cercetare,

explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii, potrivit HG 757/2008.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
  • adeverinţă eliberată de angajator din care să rezulte că acesta are ca obiect de activitate "cercetarea, explorarea, exploatarea sau prelucrarea materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii" şi că solicitantul biletului îşi desfăşoară activitatea într-unui din aceste locuri de muncă (în original);

în adeverinţă se va specifica dacă salariatul a beneficiat de bilet de tratament balnear gratuit, suportat din Fondul social, potrivit contractului colectiv de muncă. în cazul în care a beneficiat de acest bilet nu i se va aproba bilet de tratament balnear suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat;

• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

            D.2. Persoanele care beneficiază de tratament balnear cu suportarea unei contribuţii individuale:

            D.2.1. Pensionarii sistemului public de pensii

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
  • talonul de plată a pensiei, şi după caz, talonul privind pensia acordată de către casa de pensii sectorială (original sau copie);
  • declaraţie pe propria răspundere că nu realizează alte venituri din pensie acordată de casa de pensii sectorială, cu excepţia persoanei care depune talonul privind plata acestor drepturi;
  • biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

            D.2.11. Pensionarii sistemului public de pensii care au şi calitatea de asiguraţi

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
  • talonul de plată a pensiei, şi după caz, talonul privind pensia acordată de către casa de pensii sectorială şi adeverinţă privind calitatea de asigurat conform pct. D.2.2. din criterii(original sau copie);
  • declaraţie pe propria răspundere că nu realizează alte venituri din pensie acordată de casa de pensii sectorială, cu excepţia persoanei care depune talonul privind plata acestor drepturi;
  • declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri de natură salarială sau asimilate acestora din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale sau din domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, cu excepţia persoanei care depune adeverinţă cu veniturile realizate;
  • biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

            D.2.2. Asiguraţii sistemului public de pensii prevăzuţi la art. 6 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
  • adeverinţă eliberată de angajator sau de entităţile asimilate angajatorului pentru luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia, în care a fost depusă Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, care să conţină câştigul brut de natură salarială realizat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale şi/sau, după caz, cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate cuvenite pentru luna respectivă, conform legii, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art.6 alin. (1) pct. I şi II din Legea nr. 263/2010 cu modificările şi completările ulterioare (în original) ;
  • adeverinţa eliberată de angajator sau de entităţile asimilate angajatorului pentru luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia, care să conţină cuantumul ajutoarelor lunare, plătite din bugetul de stat, şi/sau, după caz cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate cuvenite pentru luna respectivă, conform legii, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art.6 alin. (1) pct. V din Legea nr. 263/2010 cu modificările şi completările ulterioare (în original);
  • cuponul-mandat poştal sau talonul cont curent pentru indemnizaţia de şomaj, din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. III din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare care beneficiază de indemnizaţia de şomaj (în original);
  • adeverinţă privind calitatea de asigurat pe bază contract de asigurare socială, din care să rezulte venitul lunar asigurat din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia şi achitarea la zi a contribuţiei de asigurări sociale, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 cu modificările şi completările ulterioare (în original);
  • adeverinţă eliberată de către casele teritoriale de pensii, privind calitatea de asigurat pe bază de declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii sau după caz, copie formular 600 din care să rezulte venitul lunar asigurat din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia (în original); declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri de natură salarială sau asimilate acestora din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul

apărării naţionale sau din domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, cu excepţia persoanei care depune adeverinţă cu veniturile realizate; • biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

Notă : Asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 90 de zile consecutiv beneficiază de tratament balnear şi de recuperare a capacităţii de muncă, în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, conform art. 21, alin. (1) din Ordonanţă de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare.

            D.2.3 Copiii minori - beneficiari de pensie de urmaş.

            Copiii minori beneficiari de pensie de urmaş pot beneficia de bilet de tratament balnear, numai dacă:

            a)   sunt însoţiţi de părinte sau, după caz, de persoana care a fost numită tutore, căreia i-a fost încredinţat sau dat în plasament copilul beneficiar de pensie de urmaş şi dacă această persoană îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 122 alin. 2 al Legii 263/2010 cu modificările şi completările ulterioare;

            b) fac dovada că urmează cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ preuniversitar, organizată conform legii;

            c)   au vârsta cuprinsă între 6 şi 18 ani, la data începerii sejurului.

Documentele copilului minor se depun odată cu cele ale părintelui sau, după caz, ale persoanei care a fost numit tutore, i-a fost încredinţat sau dat în plasament.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear, copii minori - beneficiari de pensie de urmaş, dovedesc îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament (se completează de însoţitor în numele copilului);
 • actul de identitate al copilului în vârstă de peste 14 ani (copie)

sau certificatul de naştere al copilului în vârstă de până la 14 ani (copie);

 • actul de identitate al însoţitorului şi documentul care atestă această calitate (copie);
 • adeverinţă din care să rezulte frecventarea învăţământului preuniversitar de zi (în original);
 • decizia de pensionare care atestă calitatea de pensionar de urmaş a copilului minor (copie);
 • biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

            D.2.4. Părintele copilului minor beneficiar de pensie de urmaş, sau, după caz, persoana care a fost numită tutore, căreia i-a fost încredinţat sau dat în plasament copilul beneficiar de pensie de urmaş, dacă această persoană îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 122 alin. 2 al Legii 263/2010 cu modificările şi completările ulterioare.

            Documentele se depun odată cu cele ale minorului beneficiar de pensie de urmaş. Solicitanţii biletelor de tratament balnear, însoţitori ai copilului beneficiar de pensie de urmaş, dovedesc îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
  • talon de pensie, şi/sau, talonul privind pensia acordată de către casa de pensii sectorială, sau adeverinţă din care să rezulte calitatea de asigurat, conform pct D.2.2 (original sau copie);
  • declaraţie pe propria răspundere că nu realizează alte venituri din pensie acordată de casa de pensii sectorială, cu excepţia persoanei care depune talonul privind plata acestor drepturi;
  • declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri de natură salarială sau asimilate acestora din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale sau din domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, cu excepţia persoanei care depune adeverinţă cu veniturile realizate;
  • actul de identitate (copie);
   • declaraţia pe proprie răspundere a persoanei care însoţeşte copilul beneficiar de pensie de urmaş, din care să rezulte ca acesta îl va însoţi pe minor la tratament balnear (în original);
   • biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

            D.2.5. Persoana care însoţeşte pensionarul de invaliditate gradul I şi însoţitorul persoanei cu handicap grav, dacă această persoană îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 122 alin. 2 al Legii 263/2010 cu modificările şi completările ulterioare.

            Persoana care însoţeşte pensionarul de invaliditate gradul I şi însoţitorul persoanei cu handicap grav pot beneficia de bilet de tratament balnear numai dacă însoţesc persoanele îndreptăţite la tratament balnear, au vârsta peste 18 ani şi îndeplinesc condiţiile art. 122 alin. 2 al Legii 263/2010 cu modificările şi completările ulterioare.

            Documentele se depun odată cu cele ale pensionarului de invaliditate gradul I sau ale persoanei încadrate în categoria de handicap grav.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordaje a acestora cu următoarele documente:

 

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
  • talon de pensie, sau după caz, talonul privind pensia acordată de către casa de pensii sectorială sau adeverinţă din care să rezulte calitatea de asigurat, conform  pct. D.2.2 (original sau copie);
  • declaraţie pe propria răspundere că nu realizează alte venituri din pensie acordată de casa de pensii sectorială, cu excepţia persoanei care depune talonul privind plata acestor drepturi;
  • certificatul de persoană cu handicap grav, emis de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, după caz .decizie de pensie de invaliditate gr.l (copie);
  • declaraţia pe proprie răspundere a însoţitorului din care să rezulte că îl va însoţi la tratament balnear pe pensionarul de invaliditate gradul I sau, după caz, pe persoana cu handicap grav;

• declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri de natură salarială sau asimilate acestora din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul

apărării naţionale sau din domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, cu excepţia persoanei care depune adeverinţă cu veniturile realizate;

• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

            D.2.6 Personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
  • adeverinţă din care să rezulte că solicitantul se încadrează în una din funcţiile didactice sau didactice auxiliare prevăzute de Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale (în original);
  • în cazul persoanelor care au şi calitatea de pensionari, talon de pensie, sau după caz, talonul privind pensia acordată de către casa de pensii sectorială(original sau copie);
  • în cazul persoanelor care realizează, potrivit legii, pe lângă funcţia didactică sau didactică auxiliară prevăzute de Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, şi alte venituri de natură salarială, adeverinţă din care să rezulte calitatea de asigurat, conform  pct. D.2.2;
  • declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri din pensie acordată de casa de pensii sectorială, cu excepţia persoanei care depune talonul privind plata acestor drepturi;
  • declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri de natură salarială sau asimilate acestora din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale sau din domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, cu excepţia persoanei care depune adeverinţă cu veniturile realizate;
  • biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

            D.2.7. Personalul aflat în raport de serviciu sau raport de muncă cu Casa Naţională de Pensii Publice, casa teritorială de pensii sau Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
  • adeverinţă din care să rezulte că solicitantul este în raport de serviciu sau raport de muncă cu Casa Naţională de Pensii Publice, casa teritorială de pensii sau Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, precum şi câştigul brut aferent lunii anterioare celei în care se efectuează repartiţia (în original);

            • biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate,

aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).