Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Despre noi
Transparenta
Beneficiari
Contributii
Pensii
Prestatii
Bilete de tratament
Contact
Programe
Anunturi
  Meniu secundar
  Noutati
OUG 59 / 2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c-h din legea 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
Criterii pentru acordarea de Bilete tratament
Diminuarea cheltuielilor de personal in conformitate cu prevederile Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu ...
  ACORDURI BILATERALE

Protectia lucratorilor migranti in perspectiva integrarii in Uniunea Europeana

         Protejarea drepturilor de pensie in cazul lucratorilor migranti se inscrie in procesul de pregatire a Romaniei in vederea coordonarii sistemelor de securitate sociala la momentul aderarii.


         In acest sens s-au inregistrat evolutii importante in vederea aplicarii prevederilor acquis-ului comunitar in domeniu - Regulamentele nr. 1408/71/CEE cu privire la coordonarea sistemelor de securitate sociala pentru persoanele angajate, lucratorii independenti si membrii familiilor acestora care se deplaseaza in Comunitatea Europeana si nr. 574/72/CEE cu privire la procedurile de implementare a Regulamentului 1408/71/CEE.
               
1.  Regulamentul Consiliului (CEE) 1408/71 pentru aplicarea sistemelor de securitate sociala angajatilor, lucratorilor independenti si membrilor lor de familie are ca scop principal evitarea pierderii drepturilor de securitate sociala ale lucratorilor  migranti care se deplaseaza in interiorul Uniunii Europene

Regulamentul Consiliului (CEE) 1408/71 nu inlocuieste diferitele sisteme de securitate sociala cu unul comun european, deoarece sisteme de securitate sociala reprezinta rezultatul unor traditii vechi, adanc inradacinate in cultura nationala, care sunt larg acceptate si apreciate de populatiile diferitelor State Membre. Fiecare stat membru isi poate stabili liber prestatiile de securitate sociala acordate in conformitate cu legislatia nationala, modul de calcul al acestora si contributiile ce trebuie platite, cu conditia respectarii dreptului la libera circulatie a persoanelor.
Regulamentul 1408/71 se aplica tuturor legislatiilor nationale in ceea ce priveste urmatoarele prestatii sociale: boala si maternitate, accidente de munca, boli profesionale, prestatii de invaliditate, pensii pentru limita de varsta, pensii de urmas, ajutoare de deces, prestatii de somaj, prestatii familiale.
 
 Regulamentul 1408/71 nu se aplica:
- asistentei sociale si medicale, acestea fiind de regula acordate in functie de venituri si nu sunt legate de categoriile de prestatii mentionate anterior;
- indemnizatiilor acordate victimelor de razboi si urmasilor acestora;

 Urmatoarele persoane sunt protejate:
• angajatii si lucratorii independenti, cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene care sunt asigurati sau au fost asigurati in conformitate cu legislatiile unuia din aceste state;
• pensionarii care sunt cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene, chiar daca s-au pensionat inainte ca statul caruia ii apartin sa adere la Uniunea Europeana;
• membrii de familie si urmasii persoanelor mai sus mentionate, indiferent de cetatenie. Protectia lor este limitata la drepturile care deriva din calitatea de membru de familie al lucratorului sau pensionarului in cauza (asigurare de boala ca membru de familie, prestatii familiale, pensie de urmas, vaduva sau orfan). Ca o regula generala, calitatea de membru de familie este definita in legislatia statului de resedinta;
• functionarii publici si membrii lor de familie;
• studentii.

Regulile comunitare privind coordonarea sistemelor de securitate sociala stabilesc urmatoarele principii fundamentale:

• Egalitatea de tratament intre cetatenii statelor membre: acordarea acelorasi drepturi si impunerea acelorasi obligatii de securitate sociala intre cetatenii proprii si cei ai altor state membre, care se deplaseaza in interiorul Uniunii Europene, in vederea desfasurarii unei activitati profesionale sau a stabilirii domiciliului;
• Determinarea legislatiei aplicabile, consta in rezolvarea conflictului de legi prin determinarea legislatiei statului competent, astfel incat lucratorii migranti, in exercitarea activitatii profesionale, sa fie supusi prevederilor legislatiei unui singur stat;
• Totalizarea perioadelor de asigurare in vederea stabilirii si acordarii drepturilor, ceea ce presupune ca institutia competenta, la calcularea drepturilor ce ii revin unui lucrator migrant,  sa ia in considerare atat perioadele de asigurare realizate in propriul stat, cat si perioadele realizate in celelalte state membre; in acest caz, fiecare dintre institutiile competente plateste drepturi de pensie pentru perioada de contributie la sistemul propriu);
• Exportul prestatiilor: ceea ce presupune dreptul unui lucrator migrant de a beneficia de prestatiile dobandite in statele in care si-a desfasurat activitatea, pe teritoriul statului de domiciliu. 

         Regulamentul contine reguli detaliate de aplicare pentru fiecare prestatie in parte si fiecare situatie in parte (reguli generale, reguli de prioritate, rezidenta intr-un stat membru altul decat cel al statului competent, lucratori frontalieri, membri de familie, someri, pensionari),  modul de calcul al prestatiilor in bani, conditiile de acordare a prestatiilor substantiale in natura, decontarea intre institutii, rambursarea cheltuielilor.

         De asemenea, sunt stabilite cooperarea intre autoritatile competente, exceptarea de la reducerea taxelor, reguli referitoare la cereri, declaratii si apeluri inaintate autoritatilor, institutiilor sau tribunalului unui stat membru altul decat statul competent, examinarile medicale, transferul dintr-un stat membru in altul a sumelor de bani platibile conform Regulamentului, diverse proceduri speciale pentru implementarea anumitor legislatii.

2.  Regulamentul Consiliului nr. 574/72 din 21 martie 1972 stabileste modalitatile de aplicare a Regulamentului nr.1408/71 referitor la aplicarea regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul comunitatii

Regulamentul Consiliului nr. 574/72 din 21 martie 1972 stabileste modalitatile de aplicare a Regulamentului nr. 1408/71 referitoare la
• Desemnarea autoritatilor si institutiilor competente in fiecare Stat membru, precum si a organismelor de legatura abilitate sa comunice direct intre ele;
• Stabilirea documentelor ce trebuie furnizate si completate pentru ca persoanele in cauza sa poata beneficia de prestatii;
• Modalitatile de aplicare a prevederilor Regulamentului 1408/71 referitoare la determinarea legislatiei aplicabile, precum si a dispozitiilor referitoare la diferitele categorii de prestatii;
• Precizarea conditiilor de rambursare a prestatiilor acordate de institutia unui stat membru in numele institutiei altui stat membru, precum si a atributiilor Comisiei de conturi;
• Stabilirea modalitatilor de aplicare pentru procedura ce trebuie urmata in vederea conversiei monedelor in cadrul sistemului monetar european;
• Facilitarea comunicarii intre autoritatile si institutiile statelor membre, prevazand posibilitatea procesarii electronice a datelor relevante pentru aplicarea Regulamentului nr.1408/71, etc.


         Legislatia in domeniul pensiilor si altor drepturi de asigurari sociale a creat premisele coordonarii sistemelor de securitate sociala, fiind asigurata posibilitatea aplicarii principiilor comunitare in domeniu si a acordurilor bilaterale de securitate sociala convenite pe baza acestor principii: unicitatea legislatiei aplicabile, egalitatea de tratament, mentinerea drepturilor de asigurari sociale dobandite sau in curs de dobandire.

         Prin Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, s-a recunoscut tuturor persoanelor care au contribuit la sistem dreptul de a beneficia de prestatiile acordate in sistemul public, indiferent de cetatenia acestora.

         Potrivit prevederilor aceluiasi act normativ, constituie stagiu de cotizare perioadele in care persoanele au platit contributii de asigurari sociale in sistemul public din Romania, precum si in alte tari, in conditiile stabilite prin acordurile sau conventiile internationale la care Romania este parte.

         De asemenea, drepturile de asigurari sociale cuvenite in sistemul public din Romania, precum si prestatiile aferente acestor drepturi, se pot transfera in tarile in care asiguratii isi stabilesc domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acorduri sau conventii internationale la care Romania este parte.

         Obiectivul privind aplicarea regulilor de coordonare a sistemelor de securitate sociala este cea mai mare provocare a constructiei institutionale a sistemului public de pensii, din perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

         Structurile administrative implicate in coordonarea sistemelor de securitate sociala printre care si C.N.P.A.S., au fost pregatite in cadrul Proiectului de Infratire Institutionala RO02/IB/SO-02 „Securitate sociala pentru lucratorii migranti”, proiect derulat in perioada iunie 2003 – iunie 2005. 
 
         Activitatile proiectului au vizat atat pregatirea din punct de vedere legislativ si al organizarii, cat si din punctul de vedere al resurselor umane.

         In cadrul procesului de negociere, Romania a confirmat ca structurile administrative de specialitate vor fi dezvoltate suficient inainte de aderare, in scopul indeplinirii cerintelor cu privire la aplicarea in totalitate a acquis–ului comunitar in domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala la momentul aderarii.

         Asa cum a confirmat si Comisia Europeana, in cadrul dialogului permanent cu autoritatile din Romania, pregatirea pentru aplicarea celor doua regulamente se desfasoara indeosebi prin incheierea si aplicarea acordurilor bilaterale de securitate sociala, conform principiilor comunitare de coordonare in domeniul sistemelor de securitate sociala.

         Din perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, aplicarea acordurilor bilaterale incheiate de Romania in domeniul asigurarilor sociale reprezinta un exercitiu esential pentru pregatirea structurilor administrative romane in vederea asumarii, la momentul aderarii, a unei parti importante a obligatiilor de stat membru.

         De altfel, acest lucru a fost confirmat in dialogul permanent cu reprezentantii Comisiei Europene care, in cadrul negocierilor de aderare, ne-au incurajat eforturile depuse in sensul negocierii si aplicarii acordurilor bilaterale in domeniul securitatii sociale.

         Conform dispozitiilor Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, C.N.P.A.S. aplica prevederile conventiilor internationale de asigurari sociale la care Romania este parte.

         In prezent C.N.P.A.S. aplica unele conventii de reciprocitate in domeniul asigurarilor sociale, fiind respectate principiile egalitatii de tratament in ceea ce priveste raporturile de munca si cel al teritorialitatii.  Statele cu care Romania aplica astfel de conventii sunt urmatoarele:  Albania, Ungaria, Bulgaria, statele succesoare ale fostei U.R.S.S., Slovacia, R.P.D. Coreeana, Franta, Peru, Libia, Algeria, Grecia. 
         In acest sens, cetatenii uneia din Partile Contractante, precum si membrii familiilor lor, care locuiesc permanent pe teritoriul celeilalte Parti Contractante beneficiaza de acelasi regim ca si cetatenii acestei Parti Contractante, in toate problemele privind prevederile sociale si raporturile de munca. 
         In anii ’60, Romania a fost incheiat conventii de reciprocitate cu urmatoarele state:
- Conventia intre R.P.R si R. Cehoslovaca privind colaborarea in domeniul problemelor sociale si Protocolul privind aplicarea acesteia, semnate la 2 mai 1957, ratificata prin Decretul Consiliului de Stat nr.430/1957, publicat in B.O. nr.30/1957;
- Conventia intre R.P.R. si R.P. Bulgaria privind  colaborarea in domeniul problemelor sociale si Protocolul privind aplicarea acesteia, semnate la Bucuresti, la 14 martie 1960, aprobate prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 548/1960, publicata in Culegerea de Hotarari si Decrete ale Consiliului de Ministri nr.17/1960;
- Conventia intre R.P.R. si U.R.S.S. privind colaborarea in domeniul prevederilor sociale, incheiata la Bucuresti, la 24 decembrie 1960, aprobata prin Decretul nr. 165/1961,  publicata in B.O.nr.7/1961;
- Conventia interguvernamentala intre R.P.R. si R.P. Albania privind colaborarea in domeniul problemelor sociale si Protocolul privind aplicarea acesteia, semnate la Bucuresti, la 3 mai 1961, aprobata prin Hotararea Consiliului de Ministri nr.865/1962, publicata in Culegerea de Hotarari si Decrete ale Consiliului de Ministri nr.1/1965;                                                                 

- Conventia interguvernamentala intre R.P.R. si R.P. Ungaria privind colaborarea in domeniul prevederilor sociale semnata la Budapesta, la 7 septembrie 1961, aprobata prin Hotararea Consiliului de Ministri nr.732/1961, publicata in Culegerea de Hotarari si Decrete ale Consiliului de Ministri nr.31/1961.

          ªi ulterior, Romania a continuat sa incheie o serie de Conventii si Acorduri bilaterale in domeniul asigurarilor sociale cu alte tari si anume :
- Conventie intre Guvernul R.S.R. si Guvernul Republicii Franceze privind asigurarile sociale, incheiata la Paris, la 16 decembrie 1976, aprobata prin Decretul 82/1977, publicat in B.O.nr.34/35/1977, in vigoare de la 1 februarie 1978;
Conventie intre Guvernul R.S.R. si R. Algeriene Democratice si  Populare privind asigurarile sociale, semnata la Alger, la 29 decembrie 1981, ratificata prin Decretul nr.261/1982 si Aranjamentul Administrativ pentru aplicarea Conventiei, semnat la 5 noiembrie 1982;
- Acord intre Guvernul R.S.R. si Guvernul Republicii Peru in domeniul asigurarilor sociale, semnat la Bucuresti, 20 noiembrie 1982, ratificat prin Decretul nr.482/1983;
- Acord intre Guvernul R.S.R. si Jamahiria Araba Libiana Populara Socialista in domeniul asigurarilor sociale, semnat la Tripoli, la 18 aprilie 1977, ratificat prin Decretul Consiliului de Ministri nr.389/1977, publicat in B.O.nr.118/1978 si Acordul intre R.S.R. si Jamahiria Araba Libiana Populara Socialista in domeniul asigurarilor sociale, semnat la Tripoli la 5 martie 1985, ratificat prin Decretul Consiliului de Ministri nr.189/1986, Aranjamentul Administrativ pentru aplicarea acordului si Protocolul privind incheierea Aranjamentului Administrativ, semnate la 9 august 1986;
- Acord intre Guvernul R.S.R. si Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind colaborarea in domeniul asigurarilor sociale, semnat la Phenian, la 20 aprilie 1982, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr.100/1983, publicat in B.O. nr.23/1983.
 - Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea compensarii contributiilor de asigurari sociale ale refugiatilor politici greci repatriati din Romania, semnat la Atena la 23 februarie 1996, ratificat prin Legea nr.63/21 aprilie 1996, publicat in MO73/23.04.1997 si Acordul de modificare a Acordului sus-mentionat, semnat la Bucuresti, la 30 iunie 2003, ratificat prin Legea nr.497/20 11.2003.

         Precizam ca aceste acorduri nu au fost convenite cu respectarea principiilor de coordonare a sistemelor de securitate sociala prevazute de legislatia comunitara in domeniu.

         Dupa anul 1999, Romania a incheiat acorduri si conventii de securitate sociala, care au vizat situatia lucratorilor migranti si a membrilor familiilor acestora, instrumente bilaterale bazate pe respectarea principiilor coordonarii sistemelor de securitate  sociala (egalitatea de tratament intre cetatenii fiecarei parti si cetatenii celorlalte parti, in ceea ce priveste drepturile de securitate sociala, inclusiv pastrarea avantajelor acordate de legislatiile de securitate sociala, indiferent de deplasarile pe care persoanele protejate le-ar efectua intre teritoriile partilor, acordarea, mentinerea si restabilirea drepturilor de securitate sociala prin mijloace precum totalizarea perioadelor de asigurare sau de angajare, indeplinite conform legislatiei fiecareia dintre parti).

         Astfel, au intrat in vigoare acorduri de securitate sociala incheiate cu urmatoarele state: Regatul ̃arilor de Jos, Turcia si Republica Ceha.

         Acordul intre Romania si Regatul ̃arilor de Jos, semnat la Bucuresti, la 13 noiembrie 2001, reglementeaza exportul prestatiilor acordate conform legislatiei unei parti contractante, in cazul schimbarii domiciliului sau in caz de sedere temporara pe teritoriul celuilalt stat decat cel competent.
 
         Conform art. 4 al Acordului, nici o prevedere a legislatiei unei parti contractante, care limiteaza plata prestatiilor doar pentru ca un beneficiar sau un membru al familiei sale are domiciliul ori resedinta in afara teritoriului acelei parti contractante, nu va fi aplicabila unui beneficiar sau unui membru al familiei sale care are domiciliul ori resedinta pe teritoriul celeilalte parti contractante.
 
         Acordurile bilaterale care se aplica in relatiile cu Turcia si Cehia reglementeaza acordarea prestatiilor de securitate sociala prevazute de legislatia celor doua state.
         Conform prevederilor Acordului dintre Romania si Republica Turcia in domeniul securitatii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999, campul material de aplicare vizeaza, pentru Romania: indemnizatiile pentru incapacitate de munca determinata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, de boli profesionale si accidente de munca; prestatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca; indemnizatiile de maternitate; indemnizatiile pentru cresterea copilului si ingrijirea copilului bolnav; pensiile pentru limita de varsta; pensiile de invaliditate; pensiile de urmas; ajutorul de deces, prestatiile in natura.

         Acordul dintre Romania si Republica Ceha in domeniul securitatii sociale, semnat la Bucuresti la 24 septembrie 2002, reglementeaza, pentru Romania, acordarea coordonata a urmatoarelor prestatii, indemnizatiile pentru incapacitate de munca determinata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, de boli profesionale si accidente de munca; prestatiile in bani pentru recuperarea capacitatii de munca; indemnizatiile de maternitate; indemnizatiile pentru cresterea copilului si ingrijirea copilului bolnav; pensiile pentru limita de varsta; pensiile anticipate; pensiile de invaliditate; pensiile de urmas; ajutoarele de deces, ajutoarele de somaj; alocatia de stat pentru copii; prestatii in natura in caz de boala si maternitate.

         Aceste instrumente juridice bilaterale au fost convenite cu respectarea principiilor comunitare in domeniu, prevazute, in prezent, de Regulamentul CEE nr. 1408/71 referitor la aplicarea sistemelor de securitate sociala angajatilor, lucratori independenti si membrilor familiilor acestora, care se deplaseaza in interiorul comunitatii si de Regulamentul nr. 574/72 privind aplicarea Regulamentului nr. 1408.

         Mentionam ca, la data de 18 noiembrie 2004, a fost semnata Conventia de securitate sociala cu Marele Ducat de Luxemburg, iar la data de 8 aprilie 2005 au fost semnate, la Bucuresti, atat Acordul bilateral dintre Romania si R.F. Germania, cat si Intelegerea privind aplicarea Acordului.

         De asemenea, sunt in curs de negociere instrumente juridice bilaterale cu urmatoarele state: Albania, Algeria, Italia, Macedonia, Portugalia si Ungaria.

         In concluzie, prin modul cum a fost structurata, reforma sistemului de pensii din Romania se aliniaza reformelor implementate in tarile central si est europene, fiind in concordanta cu recomandarile Comisiei Europene in acest domeniu.
         De aceea, functionarea noului sistem de pensii va asigura eficientizarea utilizarii capitalului si a fortei de munca si, pe termen lung, un nivel decent al veniturilor provenite din pensii, care sa duca la imbunatatirea semnificativa a conditiilor de viata a persoanelor varstnice, la independenta economica si sociala a acestora.

Securitate sociala pentru lucratorii migranti (securitate.pdf)
  • Acorduri Bilaterale

Protectia lucratorilor migranti in perspectiva integrarii in Uniunea Europeana

         Protejarea drepturilor de pensie in cazul lucratorilor migranti se inscrie in procesul de pregatire a Romaniei in vederea coordonarii sistemelor de securitate sociala la momentul aderarii.


         In acest sens s-au inregistrat evolutii importante in vederea aplicarii prevederilor acquis-ului comunitar in domeniu - Regulamentele nr. 1408/71/CEE cu privire la coordonarea sistemelor de securitate sociala pentru persoanele angajate, lucratorii independenti si membrii familiilor acestora care se deplaseaza in Comunitatea Europeana si nr. 574/72/CEE cu privire la procedurile de implementare a Regulamentului 1408/71/CEE.
               
1.  Regulamentul Consiliului (CEE) 1408/71 pentru aplicarea sistemelor de securitate sociala angajatilor, lucratorilor independenti si membrilor lor de familie are ca scop principal evitarea pierderii drepturilor de securitate sociala ale lucratorilor  migranti care se deplaseaza in interiorul Uniunii Europene

Regulamentul Consiliului (CEE) 1408/71 nu inlocuieste diferitele sisteme de securitate sociala cu unul comun european, deoarece sisteme de securitate sociala reprezinta rezultatul unor traditii vechi, adanc inradacinate in cultura nationala, care sunt larg acceptate si apreciate de populatiile diferitelor State Membre. Fiecare stat membru isi poate stabili liber prestatiile de securitate sociala acordate in conformitate cu legislatia nationala, modul de calcul al acestora si contributiile ce trebuie platite, cu conditia respectarii dreptului la libera circulatie a persoanelor.
Regulamentul 1408/71 se aplica tuturor legislatiilor nationale in ceea ce priveste urmatoarele prestatii sociale: boala si maternitate, accidente de munca, boli profesionale, prestatii de invaliditate, pensii pentru limita de varsta, pensii de urmas, ajutoare de deces, prestatii de somaj, prestatii familiale.
 
 Regulamentul 1408/71 nu se aplica:
- asistentei sociale si medicale, acestea fiind de regula acordate in functie de venituri si nu sunt legate de categoriile de prestatii mentionate anterior;
- indemnizatiilor acordate victimelor de razboi si urmasilor acestora;

 Urmatoarele persoane sunt protejate:
• angajatii si lucratorii independenti, cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene care sunt asigurati sau au fost asigurati in conformitate cu legislatiile unuia din aceste state;
• pensionarii care sunt cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene, chiar daca s-au pensionat inainte ca statul caruia ii apartin sa adere la Uniunea Europeana;
• membrii de familie si urmasii persoanelor mai sus mentionate, indiferent de cetatenie. Protectia lor este limitata la drepturile care deriva din calitatea de membru de familie al lucratorului sau pensionarului in cauza (asigurare de boala ca membru de familie, prestatii familiale, pensie de urmas, vaduva sau orfan). Ca o regula generala, calitatea de membru de familie este definita in legislatia statului de resedinta;
• functionarii publici si membrii lor de familie;
• studentii.

Regulile comunitare privind coordonarea sistemelor de securitate sociala stabilesc urmatoarele principii fundamentale:

• Egalitatea de tratament intre cetatenii statelor membre: acordarea acelorasi drepturi si impunerea acelorasi obligatii de securitate sociala intre cetatenii proprii si cei ai altor state membre, care se deplaseaza in interiorul Uniunii Europene, in vederea desfasurarii unei activitati profesionale sau a stabilirii domiciliului;
• Determinarea legislatiei aplicabile, consta in rezolvarea conflictului de legi prin determinarea legislatiei statului competent, astfel incat lucratorii migranti, in exercitarea activitatii profesionale, sa fie supusi prevederilor legislatiei unui singur stat;
• Totalizarea perioadelor de asigurare in vederea stabilirii si acordarii drepturilor, ceea ce presupune ca institutia competenta, la calcularea drepturilor ce ii revin unui lucrator migrant,  sa ia in considerare atat perioadele de asigurare realizate in propriul stat, cat si perioadele realizate in celelalte state membre; in acest caz, fiecare dintre institutiile competente plateste drepturi de pensie pentru perioada de contributie la sistemul propriu);
• Exportul prestatiilor: ceea ce presupune dreptul unui lucrator migrant de a beneficia de prestatiile dobandite in statele in care si-a desfasurat activitatea, pe teritoriul statului de domiciliu. 

         Regulamentul contine reguli detaliate de aplicare pentru fiecare prestatie in parte si fiecare situatie in parte (reguli generale, reguli de prioritate, rezidenta intr-un stat membru altul decat cel al statului competent, lucratori frontalieri, membri de familie, someri, pensionari),  modul de calcul al prestatiilor in bani, conditiile de acordare a prestatiilor substantiale in natura, decontarea intre institutii, rambursarea cheltuielilor.

         De asemenea, sunt stabilite cooperarea intre autoritatile competente, exceptarea de la reducerea taxelor, reguli referitoare la cereri, declaratii si apeluri inaintate autoritatilor, institutiilor sau tribunalului unui stat membru altul decat statul competent, examinarile medicale, transferul dintr-un stat membru in altul a sumelor de bani platibile conform Regulamentului, diverse proceduri speciale pentru implementarea anumitor legislatii.

2.  Regulamentul Consiliului nr. 574/72 din 21 martie 1972 stabileste modalitatile de aplicare a Regulamentului nr.1408/71 referitor la aplicarea regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul comunitatii

Regulamentul Consiliului nr. 574/72 din 21 martie 1972 stabileste modalitatile de aplicare a Regulamentului nr. 1408/71 referitoare la
• Desemnarea autoritatilor si institutiilor competente in fiecare Stat membru, precum si a organismelor de legatura abilitate sa comunice direct intre ele;
• Stabilirea documentelor ce trebuie furnizate si completate pentru ca persoanele in cauza sa poata beneficia de prestatii;
• Modalitatile de aplicare a prevederilor Regulamentului 1408/71 referitoare la determinarea legislatiei aplicabile, precum si a dispozitiilor referitoare la diferitele categorii de prestatii;
• Precizarea conditiilor de rambursare a prestatiilor acordate de institutia unui stat membru in numele institutiei altui stat membru, precum si a atributiilor Comisiei de conturi;
• Stabilirea modalitatilor de aplicare pentru procedura ce trebuie urmata in vederea conversiei monedelor in cadrul sistemului monetar european;
• Facilitarea comunicarii intre autoritatile si institutiile statelor membre, prevazand posibilitatea procesarii electronice a datelor relevante pentru aplicarea Regulamentului nr.1408/71, etc.


         Legislatia in domeniul pensiilor si altor drepturi de asigurari sociale a creat premisele coordonarii sistemelor de securitate sociala, fiind asigurata posibilitatea aplicarii principiilor comunitare in domeniu si a acordurilor bilaterale de securitate sociala convenite pe baza acestor principii: unicitatea legislatiei aplicabile, egalitatea de tratament, mentinerea drepturilor de asigurari sociale dobandite sau in curs de dobandire.

         Prin Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, s-a recunoscut tuturor persoanelor care au contribuit la sistem dreptul de a beneficia de prestatiile acordate in sistemul public, indiferent de cetatenia acestora.

         Potrivit prevederilor aceluiasi act normativ, constituie stagiu de cotizare perioadele in care persoanele au platit contributii de asigurari sociale in sistemul public din Romania, precum si in alte tari, in conditiile stabilite prin acordurile sau conventiile internationale la care Romania este parte.

         De asemenea, drepturile de asigurari sociale cuvenite in sistemul public din Romania, precum si prestatiile aferente acestor drepturi, se pot transfera in tarile in care asiguratii isi stabilesc domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acorduri sau conventii internationale la care Romania este parte.

         Obiectivul privind aplicarea regulilor de coordonare a sistemelor de securitate sociala este cea mai mare provocare a constructiei institutionale a sistemului public de pensii, din perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

         Structurile administrative implicate in coordonarea sistemelor de securitate sociala printre care si C.N.P.A.S., au fost pregatite in cadrul Proiectului de Infratire Institutionala RO02/IB/SO-02 „Securitate sociala pentru lucratorii migranti”, proiect derulat in perioada iunie 2003 – iunie 2005. 
 
         Activitatile proiectului au vizat atat pregatirea din punct de vedere legislativ si al organizarii, cat si din punctul de vedere al resurselor umane.

         In cadrul procesului de negociere, Romania a confirmat ca structurile administrative de specialitate vor fi dezvoltate suficient inainte de aderare, in scopul indeplinirii cerintelor cu privire la aplicarea in totalitate a acquis–ului comunitar in domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala la momentul aderarii.

         Asa cum a confirmat si Comisia Europeana, in cadrul dialogului permanent cu autoritatile din Romania, pregatirea pentru aplicarea celor doua regulamente se desfasoara indeosebi prin incheierea si aplicarea acordurilor bilaterale de securitate sociala, conform principiilor comunitare de coordonare in domeniul sistemelor de securitate sociala.

         Din perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, aplicarea acordurilor bilaterale incheiate de Romania in domeniul asigurarilor sociale reprezinta un exercitiu esential pentru pregatirea structurilor administrative romane in vederea asumarii, la momentul aderarii, a unei parti importante a obligatiilor de stat membru.

         De altfel, acest lucru a fost confirmat in dialogul permanent cu reprezentantii Comisiei Europene care, in cadrul negocierilor de aderare, ne-au incurajat eforturile depuse in sensul negocierii si aplicarii acordurilor bilaterale in domeniul securitatii sociale.

         Conform dispozitiilor Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, C.N.P.A.S. aplica prevederile conventiilor internationale de asigurari sociale la care Romania este parte.

         In prezent C.N.P.A.S. aplica unele conventii de reciprocitate in domeniul asigurarilor sociale, fiind respectate principiile egalitatii de tratament in ceea ce priveste raporturile de munca si cel al teritorialitatii.  Statele cu care Romania aplica astfel de conventii sunt urmatoarele:  Albania, Ungaria, Bulgaria, statele succesoare ale fostei U.R.S.S., Slovacia, R.P.D. Coreeana, Franta, Peru, Libia, Algeria, Grecia. 
         In acest sens, cetatenii uneia din Partile Contractante, precum si membrii familiilor lor, care locuiesc permanent pe teritoriul celeilalte Parti Contractante beneficiaza de acelasi regim ca si cetatenii acestei Parti Contractante, in toate problemele privind prevederile sociale si raporturile de munca. 
         In anii ’60, Romania a fost incheiat conventii de reciprocitate cu urmatoarele state:
- Conventia intre R.P.R si R. Cehoslovaca privind colaborarea in domeniul problemelor sociale si Protocolul privind aplicarea acesteia, semnate la 2 mai 1957, ratificata prin Decretul Consiliului de Stat nr.430/1957, publicat in B.O. nr.30/1957;
- Conventia intre R.P.R. si R.P. Bulgaria privind  colaborarea in domeniul problemelor sociale si Protocolul privind aplicarea acesteia, semnate la Bucuresti, la 14 martie 1960, aprobate prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 548/1960, publicata in Culegerea de Hotarari si Decrete ale Consiliului de Ministri nr.17/1960;
- Conventia intre R.P.R. si U.R.S.S. privind colaborarea in domeniul prevederilor sociale, incheiata la Bucuresti, la 24 decembrie 1960, aprobata prin Decretul nr. 165/1961,  publicata in B.O.nr.7/1961;
- Conventia interguvernamentala intre R.P.R. si R.P. Albania privind colaborarea in domeniul problemelor sociale si Protocolul privind aplicarea acesteia, semnate la Bucuresti, la 3 mai 1961, aprobata prin Hotararea Consiliului de Ministri nr.865/1962, publicata in Culegerea de Hotarari si Decrete ale Consiliului de Ministri nr.1/1965;                                                                 

- Conventia interguvernamentala intre R.P.R. si R.P. Ungaria privind colaborarea in domeniul prevederilor sociale semnata la Budapesta, la 7 septembrie 1961, aprobata prin Hotararea Consiliului de Ministri nr.732/1961, publicata in Culegerea de Hotarari si Decrete ale Consiliului de Ministri nr.31/1961.

          ªi ulterior, Romania a continuat sa incheie o serie de Conventii si Acorduri bilaterale in domeniul asigurarilor sociale cu alte tari si anume :
- Conventie intre Guvernul R.S.R. si Guvernul Republicii Franceze privind asigurarile sociale, incheiata la Paris, la 16 decembrie 1976, aprobata prin Decretul 82/1977, publicat in B.O.nr.34/35/1977, in vigoare de la 1 februarie 1978;
Conventie intre Guvernul R.S.R. si R. Algeriene Democratice si  Populare privind asigurarile sociale, semnata la Alger, la 29 decembrie 1981, ratificata prin Decretul nr.261/1982 si Aranjamentul Administrativ pentru aplicarea Conventiei, semnat la 5 noiembrie 1982;
- Acord intre Guvernul R.S.R. si Guvernul Republicii Peru in domeniul asigurarilor sociale, semnat la Bucuresti, 20 noiembrie 1982, ratificat prin Decretul nr.482/1983;
- Acord intre Guvernul R.S.R. si Jamahiria Araba Libiana Populara Socialista in domeniul asigurarilor sociale, semnat la Tripoli, la 18 aprilie 1977, ratificat prin Decretul Consiliului de Ministri nr.389/1977, publicat in B.O.nr.118/1978 si Acordul intre R.S.R. si Jamahiria Araba Libiana Populara Socialista in domeniul asigurarilor sociale, semnat la Tripoli la 5 martie 1985, ratificat prin Decretul Consiliului de Ministri nr.189/1986, Aranjamentul Administrativ pentru aplicarea acordului si Protocolul privind incheierea Aranjamentului Administrativ, semnate la 9 august 1986;
- Acord intre Guvernul R.S.R. si Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind colaborarea in domeniul asigurarilor sociale, semnat la Phenian, la 20 aprilie 1982, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr.100/1983, publicat in B.O. nr.23/1983.
 - Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea compensarii contributiilor de asigurari sociale ale refugiatilor politici greci repatriati din Romania, semnat la Atena la 23 februarie 1996, ratificat prin Legea nr.63/21 aprilie 1996, publicat in MO73/23.04.1997 si Acordul de modificare a Acordului sus-mentionat, semnat la Bucuresti, la 30 iunie 2003, ratificat prin Legea nr.497/20 11.2003.

         Precizam ca aceste acorduri nu au fost convenite cu respectarea principiilor de coordonare a sistemelor de securitate sociala prevazute de legislatia comunitara in domeniu.

         Dupa anul 1999, Romania a incheiat acorduri si conventii de securitate sociala, care au vizat situatia lucratorilor migranti si a membrilor familiilor acestora, instrumente bilaterale bazate pe respectarea principiilor coordonarii sistemelor de securitate  sociala (egalitatea de tratament intre cetatenii fiecarei parti si cetatenii celorlalte parti, in ceea ce priveste drepturile de securitate sociala, inclusiv pastrarea avantajelor acordate de legislatiile de securitate sociala, indiferent de deplasarile pe care persoanele protejate le-ar efectua intre teritoriile partilor, acordarea, mentinerea si restabilirea drepturilor de securitate sociala prin mijloace precum totalizarea perioadelor de asigurare sau de angajare, indeplinite conform legislatiei fiecareia dintre parti).

         Astfel, au intrat in vigoare acorduri de securitate sociala incheiate cu urmatoarele state: Regatul ̃arilor de Jos, Turcia si Republica Ceha.

         Acordul intre Romania si Regatul ̃arilor de Jos, semnat la Bucuresti, la 13 noiembrie 2001, reglementeaza exportul prestatiilor acordate conform legislatiei unei parti contractante, in cazul schimbarii domiciliului sau in caz de sedere temporara pe teritoriul celuilalt stat decat cel competent.
 
         Conform art. 4 al Acordului, nici o prevedere a legislatiei unei parti contractante, care limiteaza plata prestatiilor doar pentru ca un beneficiar sau un membru al familiei sale are domiciliul ori resedinta in afara teritoriului acelei parti contractante, nu va fi aplicabila unui beneficiar sau unui membru al familiei sale care are domiciliul ori resedinta pe teritoriul celeilalte parti contractante.
 
         Acordurile bilaterale care se aplica in relatiile cu Turcia si Cehia reglementeaza acordarea prestatiilor de securitate sociala prevazute de legislatia celor doua state.
         Conform prevederilor Acordului dintre Romania si Republica Turcia in domeniul securitatii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999, campul material de aplicare vizeaza, pentru Romania: indemnizatiile pentru incapacitate de munca determinata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, de boli profesionale si accidente de munca; prestatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca; indemnizatiile de maternitate; indemnizatiile pentru cresterea copilului si ingrijirea copilului bolnav; pensiile pentru limita de varsta; pensiile de invaliditate; pensiile de urmas; ajutorul de deces, prestatiile in natura.

         Acordul dintre Romania si Republica Ceha in domeniul securitatii sociale, semnat la Bucuresti la 24 septembrie 2002, reglementeaza, pentru Romania, acordarea coordonata a urmatoarelor prestatii, indemnizatiile pentru incapacitate de munca determinata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, de boli profesionale si accidente de munca; prestatiile in bani pentru recuperarea capacitatii de munca; indemnizatiile de maternitate; indemnizatiile pentru cresterea copilului si ingrijirea copilului bolnav; pensiile pentru limita de varsta; pensiile anticipate; pensiile de invaliditate; pensiile de urmas; ajutoarele de deces, ajutoarele de somaj; alocatia de stat pentru copii; prestatii in natura in caz de boala si maternitate.

         Aceste instrumente juridice bilaterale au fost convenite cu respectarea principiilor comunitare in domeniu, prevazute, in prezent, de Regulamentul CEE nr. 1408/71 referitor la aplicarea sistemelor de securitate sociala angajatilor, lucratori independenti si membrilor familiilor acestora, care se deplaseaza in interiorul comunitatii si de Regulamentul nr. 574/72 privind aplicarea Regulamentului nr. 1408.

         Mentionam ca, la data de 18 noiembrie 2004, a fost semnata Conventia de securitate sociala cu Marele Ducat de Luxemburg, iar la data de 8 aprilie 2005 au fost semnate, la Bucuresti, atat Acordul bilateral dintre Romania si R.F. Germania, cat si Intelegerea privind aplicarea Acordului.

         De asemenea, sunt in curs de negociere instrumente juridice bilaterale cu urmatoarele state: Albania, Algeria, Italia, Macedonia, Portugalia si Ungaria.

         In concluzie, prin modul cum a fost structurata, reforma sistemului de pensii din Romania se aliniaza reformelor implementate in tarile central si est europene, fiind in concordanta cu recomandarile Comisiei Europene in acest domeniu.
         De aceea, functionarea noului sistem de pensii va asigura eficientizarea utilizarii capitalului si a fortei de munca si, pe termen lung, un nivel decent al veniturilor provenite din pensii, care sa duca la imbunatatirea semnificativa a conditiilor de viata a persoanelor varstnice, la independenta economica si sociala a acestora.

Securitate sociala pentru lucratorii migranti